Nejnovější články naleznete na dreport.cz

Vážení čtenáři,

nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích definitivně, po bouřlivých debatách a všemožných pokusech o odložení jejich účinnosti, vstoupily 1. ledna 2014 v účinnost. Společnosti, respektive obchodní korporace, tak zejména v prvním pololetí roku 2014 čeká řada nových povinností. Jaký je tedy tzv. „to do list“, tj. co zejména by měly všechny společnosti učinit?

 

To do list:

  • mít na paměti, že například nájemní smlouvy se od 1. ledna 2014 automaticky řídí novou právní úpravou
  • myslet při vyjednávání nových smluv na předsmluvní odpovědnost
  • zrevidovat standardní smlouvy uzavírané v běžném obchodním styku
  • zrevidovat společenské smlouvy a stanovy
  • zrevidovat smlouvy o výkonu funkce
  • přizpůsobit zápis v obchodním rejstříku požadavkům nového zákona o veřejných rejstřících
  • prověřit, zda mají stavby na cizím pozemku (a naopak)
  • prověřit, zda mají v katastru nemovitostí řádně zapsané všechny své nemovité věci a zda není namístě nechat si zapsat do katastru nájmy a stroje/zařízení

 

Víme, jak tyto změny co nejefektivněji uchopit. Rádi Vám pomůžeme naplánovat, jak se s nimi postupně vypořádat.

 

V novém vydání pravidelného newsletteru "Průvodce novými kodexy" se mj. věnujeme nové úpravě jednostranného prominutí dluhu věřitelem, změně v důsledcích neschválení některých úkonů valnou hromadou společnosti a novinkám v uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. lednu 2014.

 

Přejeme vám příjemné čtení.

 

Vladimír Ambruz

vedoucí partner Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář

 

 

Zajišťovací převod práva jako způsob zajištění dluhu po 1. lednu 2014

Jedním z prostředků sloužících k zajištění dluhu a tedy ke zlepšení pozice věřitele je zajišťovací převod práva. Tento institut je od 1. ledna 2014 upraven společně s dalšími způsoby zajištění, tj. ručením a dohodou o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů, v novém občanském zákoníku („NOZ“). Úpravu zajišťovacího převodu práva nalezneme konkrétně v ustanoveních § 2040 – 2044.

 

Text nové právní úpravy poskytuje mnohem detailnější pohled na tento institut na rozdíl od úpravy účinné před lednem 2014, která obsahovala pouze jediný paragraf a byla proto nedostačující. Podstata zajišťovacího převodu práva spočívá v podmíněném převodu určitého práva z dlužníka na věřitele. NOZ přitom výslovně dovoluje, aby dluh zajistila převodem práva i třetí osoba a nikoli pouze dlužník, což bylo doposud vyloučené.

 

Při zajišťovacím převodu práva se zakládá vyvratitelná právní domněnka, že k převodu dochází s rozvazovací podmínkou, že dluh bude splněn. Skutečnost, že se jedná o vyvratitelnou domněnku, je důležitá vzhledem k možnosti si převod dohodou sjednat i jinak, než jako převod s rozvazovací podmínkou, což nebylo dříve možné, jak stanovil Nejvyšší soud ČR ve svém názoru vyjádřeném v rozsudku z roku 2008. Z toho plyne, že v současnosti bude možné si ujednat zajišťovací převod práva také jako tzv. fiduciární převod. Oproti převodu s rozvazovací podmínkou nemá při fiduciárním převodu řádné a včasné splnění zajišťovaného dluhu za následek automatický zánik práva k jistotě. Poskytovateli jistoty vzniká pouze právo po věřiteli žádat převod předmětu zajišťovacího převodu zpět.

 

Není-li ve smlouvě o zajišťovacím převodu práva ujednáno odchylně, jedná se tedy o…

 

Kompletní verzi článku si můžete přečíst v novém newsletteru „Průvodce novými kodexy“. O jeho zasílání můžete požádat emailem na: info@ambruzdark.com.

 

 

Změny v právní úpravě dobrovolných příplatků po rekodifikaci

Změny, které přinesl nový občanský zákoník („NOZ“) a zákon o obchodních korporacích („ZOK“), zasáhly i do oblasti dobrovolných příplatků mimo základní kapitál („příplatek“) společností. Stejně jako bývalý obchodní zákoník („ObchZ“) i ZOK výslovně upravuje pouze úpravu příplatku u společnosti s ručením omezeným, to ale neznamená zákaz příplatků u akciové společnosti.

 

Společnost s ručením omezeným

Zatímco ObchZ podmiňoval příplatek souhlasem valné hromady uděleným ve formě notářského zápisu, ZOK tento proces zjednodušuje a bude v případě dobrovolného příplatku nově postačovat pouze souhlas jednatele společnosti.

 

Předchozí úprava o formě poskytnutého příplatku mlčela a převládající názor nepeněžitou formu příplatku nepřipouštěl. Oproti tomu ZOK již nepeněžitý příplatek výslovně umožňuje. Jeho provedení je podmíněno pouze oceněním nepeněžitého příplatku znalcem vybraným ze seznamu znalců.

 

Nadále zůstává zachováno, že vrácení příplatku bude opět možné v pouze v rozsahu, v jakém převyšuje ztrátu společnosti. Rozhodování o vrácení je ale zákonem nově výslovně svěřeno valné hromadě společnosti. Pokud valná hromada nerozhodne jinak, bude se společníkům příplatek vracet poměrně podle výše, v jaké byl poskytnut. Prioritně se bude vracet společníkům, kteří příplatek poskytli na základě příplatkové povinnosti a až poté těm, kteří jej poskytli dobrovolně.

 

Akciová společnost…

V porovnání s s.r.o., je situace u akciových společností komplikovanější...

 

Kompletní verzi článku si můžete přečíst v novém newsletteru „Průvodce novými kodexy“. O jeho zasílání můžete požádat emailem na: info@ambruzdark.com.

 

 

Kontakty

Lenka Navrátilová

+420 246 042 867

lnavratilova@deloittece.com

 

Jiří Markvart

+420 246 042 950

jmarkvart@deloittece.com

 

Lukáš Poddaný

+420 246 042 912

lpoddany@deloittece.com

Průzkum mezi finančními řediteli

Důvěra finančních ředitelů v pěti největších zemí střední Evropy (Polsko, Česká republika, Rumunsko, Maďarsko a Slovensko) je nejvyšší od roku 2011. Přestože mezi finančními řediteli ve střední Evropě panují náznaky optimismu v otázkách týkajících se finančních vyhlídek jejich společností, většina z nich se domnívá, že ještě není vhodná doba na to, aby společnost přijala z hlediska rozvahy větší riziko. Vyplývá to z nového průzkumu společnosti Deloitte, který proběhl na podzim loňského roku.

 

Celá studie v českém jazyce je ke stažení zde.

 

 

 

Video: Inovace v umění

V tomto videu můžete sledovat proces 3D tisku, který byl během tvorby studentských prací použit. Studenti, které finančně podporujeme, vystavují své sochy v klientské recepci Deloitte, Nile House, Karolinská 2, Praha 8. Pokud byste měli zájem jejich výtvory shlédnout, rádi Vás u nás přivítáme.   

 

Mobilní aplikace Deloitte CZ

Obsah těchto webových stránek si můžete pohodlně prohlížet na mobilních zařízeních v naší nové aplikaci pro telefony a tablety. Pro stažení aplikace naskenujte QR kód nebo navštivte www.deloitte.cz/mobilni-aplikace

Přihlaste se k odběru dReportu a jiných newsletterů a pozvánek zde

Nepodporovaný prohlížeč

Tuto stránku Váš internetový prohlížeč nepodporuje a nezobrazí se korektně. Abyste mohli navštívit tyto stránky, prosím aktualizujte verzi svého internetového prohlížeče.